OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • ponuka komplexného programu pre evidenciu osobných údajov podľa osobitného zákona, vhodný pre väčšinu podnikateľov (vrátane zaškolenia zodpovedných osôb, vyhlásenia zodpovedných osôb, súhlasov dotknutých osôb)

ARCHIVÁCIA A REGISTRATÚRY

  • ponuka komplexného programu registratúr zahŕňajúca registratúrny poriadok a registratúrny plán podľa osobitného zákona

OCHRANA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

  • ponuka legalizačného programu proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti podľa osobitného zákona

VZOROVÉ ZMLUVY A PODANIA

  • ponuka vzorových zmlúv a podaní v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, rodinného práva, pracovného práva a iné

ZAKLADANIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

  • založenie a vznik obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka