Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby občanov v nasledovných oblastiach:

RODINNÉ PRÁVO

  • právne poradenstvo, vyhotovenie zmlúv a podaní, zastupovanie v súdnych konaniach (o rozvod, výživné, úpravu práv k deťom, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a iné)

MAJETKOVÉ PRÁVO

  • právne poradenstvo, vyhotovenie zmlúv a podaní (kúpa / predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku, zmluvy o prenájme, o zriadení záložného práva, o zriadení vecného bremena, predkupné práva a iné)
  • zastupovanie v súdnych konaniach (o vydanie veci, o vypratanie nehnuteľnosti, o vrátenie daru, o náhradu škody, susedské práva a iné)
  • právne poradenstvo, vyhotovenie zmlúv a podaní zastupovanie v stavebných konaniach
  • právne poradenstvo a zastupovanie v dedičskom konaní

PRACOVNÉ PRÁVO

  • právne poradenstvo a zastupovanie v súdnych konaniach (najmä o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a pri uplatnení práv z pracovného pomeru)

BOLESTNÉ

  • právne poradenstvo a zastupovanie v konaní pri uplatňovaní nárokov na bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia – tzv. ohyzdné (najčastejšie ako následkov úrazov)

KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM

  • zastupovanie pred Ústavným súdom SR v konaniach o ústavných sťažnostiach pre porušovanie ústavných práv a slobôd