Obchodným spoločnostiam poskytujeme advokátske služby najmä v nasledovných oblastiach:

OBCHODNÉ PRÁVO

 • právny servis spoločností (zakladanie spoločností, príprava podkladov na valné zhromaždenia, na prijatie zmien v personálnej a kapitálovej štruktúre spoločnosti, na zmeny právnej formy, prevody obchodných podielov a akcií, a pod.)
 • zastupovanie v súdnych sporoch (žaloby o plnenie z uzavretých zmlúv, žaloby o náhradu škody, žaloby o uplatnenie práv z vád tovaru, žaloby medzi spoločnosťou a spoločníkom, žaloby medzi spoločnosťou a štatutárnym orgánom a pod.)
 • právny servis pri vymáhaní pohľadávok od dlžníkov
 • vyhotovovanie zmlúv a iných právnych podaní, právna analýza zmlúv a práv z nich vyplývajúcich, vyhotovovanie právnych stanovísk, účasť na obchodných rokovaniach
 • zastupovanie v súdnych sporoch z nekalej obchodnej súťaže a ochrany poctivej hospodárskej súťaže
 • právna pomoc pri účasti klienta na verejnom obstarávaní a zastupovanie pred príslušnými orgánmi
 • mergers & acquisitions (komplexný právny servis due diligence procesu počnúc úkonmi v data roome až po vyhotovenie záverečnej správy vrátane konzultačného poradenstva)
 • právna pomoc pri právach zo zmeniek a šekov

MAJETKOVÉ PRÁVO A NEHNUTEĽNOSTI

 • právna ochrana vlastníctva (zmluvné zabezpečenie práv, zastupovanie v súdnom konaní, právna pomoc pri nútenom výkone rozhodnutí)
 • zmluvné zabezpečenie kúpy a predaja nehnuteľností, prenájmu nehnuteľností, opčných práv na nehnuteľnosti
 • zmluvné zabezpečenie vecných bremien na nehnuteľnosti, zabezpečenie nehnuteľností záložnými a inými právami vrátane opčných práv
 • zastupovanie v súdnych konaniach, v exekučných konaniach a v konaniach o dobrovoľných dražbách

PODPORA DEVELOPERSKÝCH PROJEKTOV

 • právna pomoc pri príprave developerských projektov (due diligence návrhu projektu, právny servis pri nastavení právnych podmienok predaja projektu a pod.)
 • právny servis pri realizácii developerských projektov (zabezpečenie zmluvných podmienok s dodávateľmi, rokovania pri predaji projektu klientom, zastupovanie v konaniach pred katastrálnymi úradmi a pod.)
 • právny servis po realizácii developerských projektov podľa dohody s klientom

PRIEMYSELNÉ PRÁVA A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 • vyhotovenie podkladov a právne zastupovanie v konaní o registráciu ochranných známok, dizajnov, patentov a iných práv
 • poradenstvo a vyhotovenie licenčných zmlúv, prevodových zmlúv, užívacích zmlúv a iných zmluvných typov

PRACOVNÉ PRÁVO

 • poradenstvo a vyhotovenie zmluvnej bázy (najmä pracovné a manažérske zmluvy, dohôd o pracovnej činnosti a o vykonaní práce, dohôd o hmotnej zodpovednosti a o zverení predmetov, o zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie, o zrážkach zo mzdy a pod.)
 • zastupovanie v súdnych sporoch so zamestnancami a ochrana zamestnávateľa
 • poradenstvo pri nastavení a optimalizácii pracovnej štruktúry zamestnávateľa (vypracovanie interných záväzných smerníc a predpisov s cieľom zvýšenia efektivity práce)
 • právny servis pri leasingu zamestnancov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A INÉ

 • vyhotovenie dokumentácie pre evidenciu informačných systémov, zaškolenie zodpovedných osôb, vyhlásenia zodpovedných osôb a súhlasy dotknutých osôb

KONANIE PRED ÚSTAVNÝM SÚDOM

 • zastupovanie pred Ústavným súdom SR v konaniach o ústavných sťažnostiach pre porušovanie ústavných práv a slobôd